She 4 Sea Project

Оценете своя професионален профил

⟶ ПОСЕТЕТЕ ДИГИТАЛНИЯ ПРОФИЛИРАЩ
ИНСТРУМЕНТ НА SHE4SEA

ПОСЕТЕТЕ ДИГИТАЛНИЯ ПРОФИЛИРАЩ ИНСТРУМЕНТ НА SHE4SEA

Оценете своя професионален профил

Насочен към приобщаваща
морска индустрия

Проектът

Необходими са координирани действия и секторна трансформация, за да се изгради устойчив морски сектор, който да устоява и да се адаптира към променящите се условия и да се възстановява положително от шокове и напрежения, като климатични опасности, геополитическа несигурност и технологични промени. По време на тази преходна фаза е от голямо значение да се възприеме справедлив и приобщаващ подход, който „не оставя никого настрана“, с цел преодоляване на вече съществуващите неравенства в сектора.
В този контекст проектът She4Sea има за цел да насърчи професионалната готовност и развитие на жените, желаещи да преследват кариера в морския туризъм, риболова и аквакултурите и корабоплаването. С оглед на това, той насърчава придобиването на меки умения, групирани в следните три сфери на компетентност: Лидерство, Предприемачество и Устойчивост. Тъй като са ориентирани към човека, тези умения са подходящи за въвеждане и адаптиране на жените към по-интелигентни и по-екологични морски професии, както и за преодоляване на половото неравенство, насаждано от съществуващите традиционни представи.

Цели и
целеви групи

Проектът She4Sea поставя следните цели:

  • Да осигури на безработни жени подходящ набор от умения за реализацията им в три морски сектора: морски туризъм, риболов и аквакултури и корабоплаване.
  • Да осигури на жени, заети в морската индустрия, умения за преследване на действителни управленски и лидерски роли.
  • Да осигури инструменти и методологии за професионално образование и обучение (ПОО), съобразени с развитието на меките умения на жените.
  • Да направи морските професии и предприемачеството привлекателни като печеливша кариера за жените чрез равенство между половете в ключови умения и компетенции.

Основната целева група са жени (особено безработни), които желаят да продължат кариерата си в трите гореспоменати морски сектора. Второстепенните целеви групи включват обучаващи организации в професионално развитие и предприемачество в морския сектор, организации, насърчаващи заетостта на жените, предприемачеството и лидерството, както и работодатели в морската индустрия.

Очаквани резултати

Изпълнението на проекта She4Sea предвижда следните резултати:

  • Платформа за онлайн ПОО за безработни жени на английски език и на партньорските езици (гръцки, испански и български).
  • Интегрирани тестови/пилотни сесии за 90 жени в Гърция, Испания и България.
  • Инструмент за цифрово профилиране за самооценка. Това ще позволи на жените да оценят уменията си в категориите лидерство, предприемачество и устойчивост, и следователно ще им предостави персонализиран отчет за техния профил на компетентност.
  • Рамка на компетентности и Компендиум, които обобщават резултатите от изследванията, предоставящи актуализирани данни за нуждите от компетентности, както и относно преобладаващите въпроси, свързани с пола, които възпрепятстват професионалното развитие на жените в морските сектори.

Чрез своята целенасочена стратегия за разпространение, She4Sea ще повиши осведомеността и ще разпространи резултатите от проекта сред по-широка аудитория, извън страните партньори по проекта.

Срок

15/12/2023 – 15/03/2025

Scroll to Top